طریقه محاسبه تعداد رول کاغذ مورد نیاز :

  1. برای کاغذهای عرض 53 سانتیمتر در طول 10 متر :

 هر رول کاغذ دیواری به عرض 53 سانتیمتر در طول 10 متر می‌تواند " 1.59 " متر از عرض دیوار را پوشش دهد .

مثال : (عرض دیوار)  8 متر  /   ** 1.59 **  =   5.03  ( 6 رول کاغذ نیاز است )

..........................................................................................................

2. برای کاغذ های عرض 106 سانتیمتر در طول 15.5 متر :

 هر رول کاغذ دیواری به عرض 106 سانتیمتر در طول 15.5 متر می‌تواند " 5.30 " متر از عرض دیوار را پوشش دهد.

مثال : (عرض دیوار)  8 متر  /   ** 5.30 **  =   1.50 ( 2 رول کاغذ نیاز است )

..........................................................................................................

3. برای کاغذ های عرض 70 سانتیمتر در طول 10 متر :

 هر رول کاغذ دیواری به عرض 70 سانتیمتر در طول 10 متر می‌تواند " 2.10 " متر از عرض دیوار را پوشش دهد.

مثال : (عرض دیوار)  8 متر  /   ** 2.10 **  =   3.80 ( 4 رول کاغذ نیاز است )

..........................................................................................................

نکته:  زمانی که اعداد تعداد رول شما به شکل اعشار به دست می‌آید ، عدد را رو به بالا رند نمایید.

استاندارد ارتفاع دیوار ۲.۴۰ الی ۳ متر می باشد.

 

به خاطر داشته باشید : همواره کاغذ دیواری " طرحدار " در کنار کاغذ دیواری " ساده " و در تلفیق با هم ، نمای بسیار شکیل تری پیدا می کند ( البته به شرط رعایت هارمونی رنگ ها ) بنابراین موقع سفارش کاغذ ،... این مساله را لحاظ نمایید .

* آماده راهنمایی و مشاوره هستیم *